Privacybescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze onderstaande privacyverklaring.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Hierbij gaat het bijv. over gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch wanneer u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u betreffende uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor meer vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. U hebt ook het recht bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verder hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van andere aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of dit voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden zullen we u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring maakt duidelijk welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijk instantie

De verantwoordelijk instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostr. 2
95448 Bayreuth
Telefoon: 0921 884 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres of dergelijke) beslist.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Functionaris voor gegevensbescherming
ITS Hein GmbH
Maintalstr. 155
95460 Bad Berneck
Telefoon: 09273 50 13 9 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel processen van de gegevensverwerking zijn slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Een korte e-mail aan ons is daartoe voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De betreffende juridische basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens daarna niet langer gebruikt voor doeleinden van directe reclame (bezwaar volgens art. 21 alinea 2 AVG).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvond. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor het vervullen van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u een directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, een SSL- of TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" verandert en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Indien er na het afsluiten van een belastbare overeenkomst een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor incassomachtiging) aan ons door te geven, zijn deze gegevens noodzakelijk voor de betalingsverwerking.

Het betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, incassosysteem) gebeurt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" verandert en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Inlichtingen, blokkering, verwijdering en correctie

U hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor meer vragen over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Zolang de controle duurt, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om in plaats van de verwijdering ervan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer u een bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG hebt ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen overwegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee tegengesproken. De website-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde "Sessie-cookies". Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in bepaalde gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Ook kunt u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het ter beschikking stellen van door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) vereist zijn, worden op grond van art. 6 alinea 1 (f) AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbod van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in de privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de websites verzamelt gegevens en slaat deze automatisch op in zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Het combineren van de deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gedaan.

Het registreren van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Der websitebeheerder heeft een gerechtigd belang aan de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website –hiervoor moeten de server-log-files geregistreerd worden.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier inclusief de door u daarin vermelde contactgegevens voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van latere aanvragen bij ons opgeslagen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door aan derden.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 (f) AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een korte e-mail aan ons is daartoe voldoende. De rechtmatigheid van de processen van de gegevensverwerking tot en met de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daarin vermelde persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aanvraag door ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door aan derden.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. b AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG) en/of onze gerechtigde belangen (art. 6 alinea 1 lit. f AVG), aangezien wij een gerechtigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen.

De door u aan ons per contactaanvraag verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanmelding op deze website

U kunt zich op onze website aanmelden om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De tijdens de aanmelding opgevraagde, verplichte gegevens moeten volledig worden vermeld. Anders zullen wij de aanmelding weigeren.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de bij de aanmelding ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG). Een reeds door u gegeven toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Een korte e-mail aan ons is daartoe voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De bij de aanmelding verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klanten- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze voor het aangaan, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens) vereist zijn. Dit gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit nodig is om voor de gebruiker het gebruik van de dienst mogelijk te maken of te factureren.

De verzamelde klantengegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor onlineshops, handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden, indien dit in het kader van de afhandeling van het contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de onderneming die met de levering van de goederen is belast of aan de kredietinstelling die zorgt voor de betalingsafhandeling. Een verdere overdracht van gegevens gebeurt niet, of alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Het overdragen van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden, gebeurt niet.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk is. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden normaliter overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor het doorsturen naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met anderen gegevens van Google gecombineerd.

Browser plug-in

U kunt de installatie van cookies met een overeenkomstige instelling van de software van uw browser verhinderen; we vestigen er nochtans uw aandacht op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat vindt u in de privacyverklaring van Google: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van aanvragen

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van aanvragen en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

De website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daarmee is het mogelijk om berichten op te stellen die gegevens bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gerichte reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. De gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals vermeld onder "Bezwaar tegen verzamelen van gegevens" in het algemeen verbieden.

Duur van de opslag

Bij Google opgeslagen gegevens betreffende gebruikers en activiteiten, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersinformatie (bijv. User ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een onlinereclameprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites door AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van het conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. De klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversion-tracking-tag zijn doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken door het Google Conversion Tracking Cookie in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig uit te schakelen. Hierdoor wordt u niet in die Conversion-Tracking statistiek opgenomen.

Het opslaan van "conversion-cookies" en het gebruik van deze tracking-tools gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking kunt vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in bepaalde gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Ook kunt u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

5. Newsletter

Newslettergegevens

Als u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de Newsletter. Meer gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het Newsletteraanvraagformulier ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 (f) AVG. De gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen. U gebruikt hiervoor de link "Uitschrijven" in de Newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om de Newsletter te ontvangen worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de Newsletter en na het afmelden voor de Newsletter verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het verzenden van Newsletters. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de Newsletterverzending georganiseerd en geanalyseerd kan worden.. De door u ingevoerde gegevens om de Newsletter te ontvangen (bijv. e-mailadres) worden op de server van CleverReach in Duitsland of Ierland opgeslagen.

Onze met CleverReach verzonden Newsletters maken de analyse van het gedrag van de Newsletterontvangers mogelijk. Zo kunnen we analyseren hoeveel ontvangers het Newsletterbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de Newsletter is geklikt. Met behulp van de zogenoemde Conversion-Tracking kan bovendien worden geanalyseerd, of na het aanklikken van de link in de Newsletter een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) is uitgevoerd. Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach-Newsletter vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 (f) AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen door de Newsletter op te zeggen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

Indien u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de Newsletter opzeggen. In elke Newsletter staat hiervoor een overeenkomstige link ter beschikking. Bovendien kunt u de Newsletter ook rechtstreeks op de website opzeggen.

De gegevens die u ons verstrekt om de Newsletter te ontvangen worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de Newsletter en na het afmelden voor de Newsletter zowel van onze servers als van de servers van CleverReach verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

Meer over het privacybeleid van CleverReach staat op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiten van een contract voor verwerking van ordergegevens

Wij hebben met CleverReach een contract voor verwerking van ordergegevens gesloten en houden ons bij het gebruik van CleverReach strikt aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website gebruikt plug-ins van de website YouTube. Exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de modus uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoeker op deze website opslaat voordat deze de video bekijkt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de modus uitgebreide gegevensbescherming nochtans niet volledig uitgesloten. Zo brengt YouTube - onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt - een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke pagina's u bij ons hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw computer opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van onze website ontvangen.

Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te registreren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en bedrogpogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw computer totdat u ze verwijdert.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video nog andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit is een legitiem belang als bedoeld in art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Via een API gebruikt deze website de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden normaliter overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen en het gemakkelijk vinden van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit is een legitiem belang als bedoeld in art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google, dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit is een legitiem belang als bedoeld in art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Wanneer uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlerttertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op http://developers.google.com/font/faq en in de privacyverklaring van Google: http://www.google.com/policies/privacy/.

Font Awesome

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts, die door Fonticons, Inc. ter beschikking worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor weet Fonticons, Inc., dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Het gebruik van Web Fonts gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit is een legitiem belang als bedoeld in art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Wanneer uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlerttertype gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome vindt u op https://fontawesome.com/help en in de privacyverklaring van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Adobe Typekit Web Fonts

Onze website gebruikt voor een uniforme weergave bepaalde lettertypes de zogenaamde Web Fonts van Adobe Typekit. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u onze pagina's oproept laadt uw browser de nodige lettertypes direct van Adobe, om ze correct op uw computer te kunnen weergeven. Daarbij brengt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de USA tot stand. Hierdoor weet Adobe dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Bij het beschikbaarstellen van de lettertypes worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

Adobe is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, die de inachtneming van Europese privacystandaards moet waarborgen. Meer informatie vindt u op: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is nodig om een uniform schriftbeeld op onze website te garanderen. Dit is een legitiem belang als bedoeld in art. 6 alinea 1 (f) AVG. Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policies/typekit.html.

De privacyverklaring van Adobe vindt u op: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policy.html.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd dat de websitebezoeker op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse bezig is.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbod tegen oneigenlijk gebruik zoals geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield.

We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt bepaald voor welke processen van de gegevensverwerking wij resp. Facebook verantwoordelijk is, wanneer u onze Facebook-Fanpage bezoekt. Via de volgende link kunt u deze overeenkomst bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

In uw gebruikersaccount kunt u zelf uw advertentie-instellingen aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Lees meer hierover in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook Pixel

Voor conversiemeting gebruikt onze website de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS („Facebook“).

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd, nadat deze door op een Facebook-advertentie te klikken, naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen. Daardoor kunnen de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd en toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers.

De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Op het gebruik van de gegevens hebben wij als websitebeheerder geen invloed.

Het gebruik van Facebook-Pixel gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, met inbegrip van sociale media.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-be.facebook.com/about/privacy/ .

Bovendien kunt u de remarketing-functie "Custom Audiences" in het gedeelte instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

7. Betaalaanbieders en reseller

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. betaling aan via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Wanneer u voor betaling via PayPal kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal doorgestuurd.

Het doorsturen van uw gegevens naar PayPal gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de doeltreffendheid van in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.

8. Eigen diensten

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via het onlinesollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw tijdens het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij garanderen u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen gebeurt en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in verband met sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding noodzakelijk is. Juridische basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 alinea 1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en – indien u toestemming hebt gegeven – art. 6 alinea 1 lit. a AVG. De toestemming kan te allen tijde herroepen worden. Uw persoonsgegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6 alinea 1 lit. b AVG voor de uitvoering van de arbeidsverhouding in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Wanneer wij u geen vacature kunnen aanbieden, u een vacature afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te verwijderen, worden de door u overgedragen gegevens, incl. eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, gedurende maximaal 6 maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure opgeslagen (bewaartermijn) om de details van de sollicitatieprocedure in geval van afwijkingen te kunnen traceren (art. 6 alinea 1 lit. f AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG INDIEN U GERECHTIGDE BELANGEN HEBT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of andere wettelijke reden voor verdere opslag bestaat. Indien het duidelijk is dat de opslag van uw gegevens na afloop van de bewaartermijn noodzakelijk zal zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), zal het verwijderen pas gebeuren wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Materiaalsamenstelling:

Kleur(en):

Maten:

Cups: