Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren of wissen. Wanneer u een toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens, dan kunt u deze toestemming in de toekomst te allen tijde intrekken.

Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden te eisen dat uw persoonsgegevens beperkt worden verwerkt. Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven.

Analysetools en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en content delivery networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit zijn vooral IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het afhandelen van bestellingen van onze potentiele en huidige klanten (art. 6 alinea 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 alinea 1 lit. f AVG.).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover deze nodig zijn voor de vervulling van zijn serviceverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens naleven.

We are using the following host:

Tobias Bauer
IT- und Funkdienstleistungen
Sauerbruchstr. 8
95447 Bayreuth

Sluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

Om te garanderen dat de verwerking plaatsvindt volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming, hebben we een contract afgesloten met onze host voor de verwerking van orders.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Storage duration

Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g. tax or commercial law retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostr. 2
95448 Bayreuth
Telefoon: +49 921 884 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Functionaris voor gegevensbescherming
ITS Hein GmbH
Kulmbacher Str. 27b
95460 Bad Berneck
Telefoon: +49 9273 50 13 9 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Onze website bevat onder andere tools van bedrijven uit de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van deze bedrijven in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De betreffende juridische basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens daarna niet langer gebruikt voor doeleinden van directe reclame (bezwaar volgens art. 21 alinea 2 AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvond. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machinaal leesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresbalk van uw browser van 'http://' in 'https://' verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Informatie, verwijdering en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Zolang de controle duurt, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om in plaats van de verwijdering ervan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer u een bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG hebt ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen overwegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de impressumplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenoemde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die niet schadelijk zijn voor uw computer. Ze worden alleen tijdelijk voor de duur van een bezoek (sessie cookies) of continu (permanente cookies) op uw computer opgeslagen. Sessie cookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen, tot u ze zelf verwijdert of wanneer ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Deels kunnen ook cookies van derde ondernemingen op uw computer worden opslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Deze zorgen ervoor dat wij of u gebruik kunt maken van bepaalde diensten van de derde ondernemer (bijv. cookies voor de afwikkeling van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden functioneren (bijv. winkelwagenfunctie of afspelen van video's) Andere cookies worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren of advertenties te laten zien.

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor het winkelwagentje), of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het bijhouden van het aantal webbezoekers), worden opgeslagen op basis van art. 6, alinea 1, lit. f AVG voor zover geen andere juridische basis wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien een verzoek om toestemming voor het opslaan van cookies is opgevraagd, vindt opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op juridische basis van deze toestemming (art. 6, alinea 1, punt a AVG); de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies van derde ondernemers of voor analysedoeleinden worden gebruikt, dan zullen we u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en evt. om toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch gegevens die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

Het registreren van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Der websitebeheerder heeft een gerechtigd belang aan de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website –hiervoor moeten de server-log-files geregistreerd worden.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw aanvraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, alinea 1, lit. b AVG, voor zover uw aanvraag met de uitvoering van een overeenkomst samenhangt of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is vereist. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op basis van onze gerechtigde belangen bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6 alinea 1 lit. f AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG) voor zover deze werd opgevraagd.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (naam, aanvraag) die nodig zijn voor de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, alinea 1, lit. b AVG, voor zover uw aanvraag met de uitvoering van een overeenkomst samenhangt of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is vereist. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op basis van onze gerechtigde belangen bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen (art. 6 alinea 1 lit. f AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG) voor zover deze werd opgevraagd.

De door u aan ons per contactformulier toegezonden gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na voltooide behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de websitebezoekers analyseren. Hierbij krijgt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bijv. opgevraagde pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google evt. in een profiel samengevat, dat aan de betreffende gebruiker resp. diens computer is toegekend.

Google Analytics gebruikt technologieën die het mogelijk maken om de gebruiker te herkennen zodat het bezoekersgedrag kan worden geanalyseerd (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd (bijv. om toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor het doorsturen naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met anderen gegevens van Google gecombineerd.

Browserplug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verwerking van aanvragen

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van aanvragen en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics om aan de websitebezoekers geschikte advertenties binnen het Google-reclamenetwerk te kunnen tonen.

Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclameadvertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet naar een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics volledig verbieden zoals in het punt 'Bezwaar tegen gegevensverzameling' wordt beschreven.

Duur van de opslag

Bij Google opgeslagen gegevens betreffende gebruikers en activiteiten, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersinformatie (bijv. User ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google conversion tracking. Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld meten hoe vaak op welke buttons wordt geklikt op onze website en welke producten bijzonder vaak worden bekeken of gekocht. Deze gegevens zijn bedoeld om conversie-statistieken op te stellen. We registreren het totaal aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. We krijgen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor de identificatie.

Het gebruik van Google conversion tracking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd (bijv. om toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: ttps://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Facebook Pixel

Deze website gebruikt voor de conversiemeting de bezoekersactiepixel van Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens Facebook echter ook naar de VS en naar andere derde landen doorgegeven.

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd, nadat deze door op een Facebook-advertentie te klikken, naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen. Daardoor kunnen de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd en toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Op het gebruik van de gegevens hebben wij als websitebeheerder geen invloed.

Het gebruik van Facebook-Pixel gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, met inbegrip van sociale media. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd (bijv. om toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/. Bovendien kunt u de remarketing functie "Custom Audiences" in het gedeelte instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede gegevens die ons in staat stellen te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens wordt uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). De verleende toestemming voor de opslag van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld via de link 'Uitschrijven' in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet.

De door u aan ons meegedeelde gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied), blijven onverlet.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter or after the purpose has ceased to apply. We reserve the right to delete or block e-mail addresses from our newsletter distribution list at our own discretion within the scope of our legitimate interest in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR.

Na uw uitschrijving uit de distributielijst voor een nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons en bij de nieuwsbriefdienstaanbieder evt. op een zwarte lijst opgeslagen om toekomstige mailings te verhinderen. De gegevens op deze zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw als ons belang voor het navolgen van de wettelijke voorschriften bij de verzending van nieuwsbrieven (een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, lit. f) AVG. Een vermelding op de zwarte lijst is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar aantekenen tegen de vermelding indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gewettigd belang.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een service waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt ingevoerd (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven bieden ons de mogelijkheid het gedrag van de ontvangers te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief werd aangeklikt. Met behulp van de zogenoemde conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach Newsletter vindt u onder: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet. Indien u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een desbetreffende link ter beschikking. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

De door u aan ons meegedeelde gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich voor de nieuwsbrief bij ons of bij de nieuwsbriefdienstaanbieder uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief uit de distributielijst voor een nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen, blijven onverlet.

Na uw uitschrijving uit de distributielijst voor een nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons en bij de nieuwsbriefdienstaanbieder evt. op een zwarte lijst opgeslagen om toekomstige mailings te verhinderen. De gegevens op deze zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw als ons belang voor het navolgen van de wettelijke voorschriften bij de verzending van nieuwsbrieven (een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, lit. f) AVG. Een vermelding op de zwarte lijst is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar aantekenen tegen de vermelding indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gewettigd belang.

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van CleverReach onder: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Sluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

Wij hebben met CleverReach een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van CleverReach de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij gebruiken YouTube in de modus uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoeker op deze website opslaat voordat deze de video bekijkt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de modus uitgebreide gegevensbescherming nochtans niet volledig uitgesloten. Zo brengt YouTube - onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt - een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke pagina's u bij ons hebt bezocht. Indien u bij uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u bij uw YouTube-account af te melden.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw computer opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. fingerprinting) inzetten. Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website ontvangen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot oplichting te voorkomen. Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video nog andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, lit. f) AVG. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de USA en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt voor de aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en om de op de website vermelde plaatsen makkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Daardoor komt Google te weten dat via uw IP-adres deze website werd bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij uniforme weergave van het schriftbeeld op zijn website. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd (bijv. om toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Font Awesome

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts, die door Fonticons, Inc. worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Fonticons, Inc. tot stand brengen. Daardoor komt Fonticons, Inc. te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome vindt u onder https://fontawesome.com/help en in de privacyverklaring van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Adobe Fonts

Deze website gebruikt voor een uniforme weergave van bepaalde lettertypes Web Fonts van Adobe. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de nodige lettertypes direct van Adobe, om ze correct op uw computer te kunnen weergeven. Daarbij brengt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de USA tot stand. Hierdoor komt Adobe te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Bij het beschikbaarstellen van de lettertypes worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

Het opslaan en analyseren van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij uniforme weergave van het schriftbeeld op zijn website. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd (bijv. om toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Meer informatie over Adobe Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe’s Data Privacy Declaration may be reviewed under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google reCAPTCHA

Wij maken op deze website gebruik van 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA'). Aanbieder is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. het IP-adres, de verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses verlopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet attent gemaakt op het feit dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van zijn onlineaanbod tegen het oneigenlijk, geautomatiseerd achterhalen van gegevens en tegen spam. Indien een rechtmatig verzoek is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op juridische basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Meer informatie over Google reCAPTCHA leest u in de privacybepalingen en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl https://policies.google.com/terms?hl=nl.

8. Onze social media-pagina's

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. Informatie over door ons gebruikte sociale netwerken staat hieronder vermeld.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren bij een bezoek aan hun website of een website met een geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-knoppen of reclamebanners). Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden tal van relevante verwerkingsprocedures voor gegevensbescherming geactiveerd. Zoals bijvoorbeeld:

Wanneer u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek toekennen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden geregistreerd wanneer u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw computer worden opgeslagen of via registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de gegevens die op deze wijze zijn verzameld, kunnen de beheerders van de social media-portalen de gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Zo kunt u op uw interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen, ongeacht of u bent ingelogd op social media of niet. Indien u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de speciaal op uw interesses afgestemde reclame worden weergegeven op alle computers waarop u bent ingelogd of ingelogd was.

Let op: wij kunnen niet alle verwerkingsprocessen op de social media-portalen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen door de beheerders van de social media-portalen daarom mogelijk aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd. Meer hierover vindt u bij de gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen van de respectievelijke social media-portalen.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op social media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te waarborgen.

Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, lit. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, zijn mogelijk gebaseerd op uiteenlopende rechtsgrondslagen, zoals door de aanbieders van de sociale netwerken te specificeren (bijv. toestemming in de zin van art. 6 alinea 1 lit. a AVG).

Verantwoordelijke en uitoefening van rechten

Indien u een van onze social media-pagina's bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de beheerder van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en klachten) tegenover ons en de beheerder van het betreffende social media-portaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden.

Let op: ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerders van de social media-portalen hebben wij geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocedures van de social media-portalen. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

Gegevens die rechtstreeks door ons via de social media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw computer bewaard totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben geen zeggenschap over de opslagduur van uw gegevens die door de aanbieders van de sociale netwerken worden opgeslagen voor eigen doeleinden. Voor meer informatie hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de sociale netwerken (bijv. via hun privacybeleid, zie hieronder).

Informatie over sociale netwerken

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens tevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt bepaald voor welke processen van de gegevensverwerking wij resp. Facebook verantwoordelijk is, wanneer u onze Facebook-page bezoekt. Deze overeenkomst is in te zien via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.